รายงานการประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
ชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และ เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม
แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมประชุม
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี 2563 และ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (QR Code)

 

การเสนอคำถามล่วงหน้า, วาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564