รายงานการประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
*บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้แจกของชำร่วย*
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
แผนทีสถานทีจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี 2561 (QR Code)

 

การเสนอคำถามล่วงหน้า, วาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562