รายงานการประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
*บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้แจกของชำร่วย*
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
ชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และ เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี 2562 และ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 (QR Code)

 

การเสนอคำถามล่วงหน้า, วาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563