วิสัยทัศน์

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นจะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในใจของผู้บริโภคด้วยการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการบริการให้อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

1

ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต

2

ธำรงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

3

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

4

ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม