แบรนด์ชีวาทัย

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์
CHEWA
ราคาล่าสุด
0.68 THB
% เปลี่ยนแปลง
- (-%)
ราคาสูงสุด
0.69
ราคาต่ำสุด
0.67
(อัพเดตล่าสุด: 26 พฤษภาคม 2566 04:35 )
ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมธุรกิจบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัย โดยเน้นตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางและระดับสูง ซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยที่บริษัทฯ พัฒนาในปัจจุบันจะเป็นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม ทั้งประเภทอาคารสูง (High Rise) และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มพัฒนาโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯชั้นนอก อาทิ โครงการหมู่บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์

ดูเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในใจของผู้บริโภค ด้วยการไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการให้อยู่เหนือความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

  • ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต
  • ธำรงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ปี

2560

พฤษภาคม

จัดตั้งบริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนกับคุณขจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการพัฒนาโครงการ ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม

กรกฎาคม

บริษัทฯ ร่วมลงทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนกับ 4 บริษัท คือ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ช.การ ช่างเรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการพัฒนาโครงการที่อยู่สำหรับผู้สูงอายุ ระดับพรีเมี่ยม