คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรอง อื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
15/02/65 12/04/65 29/04/65 เงินปันผล 0.0259 บาท 01/01/64-31/12/64
15/02/64 08/04/64 30/04/64 เงินปันผล 0.0209 บาท 01/01/63-31/12/63
01/04/63 - - งดจ่ายปันผล - - 01/01/62-31/12/62
14/02/62 10/04/62 29/04/62 เงินปันผล 0.035 บาท 01/07/61-31/12/61
08/08/61 23/08/61 07/09/61 เงินปันผล 0.05000 บาท 01/01/61-30/06/61
02/04/61 17/04/61 02/05/61 เงินปันผล 0.008547 บาท 01/01/60-31/12/60
02/04/61 17/04/61 02/05/61 หุ้นปันผล 13:1 หุ้น 01/01/60-31/12/60
22/02/60 08/05/60 26/05/60 เงินปันผล 0.03000 บาท 01/01/59-31/12/59