นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรณยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯและในปี 2560 บริษัทฯได้ลงนามเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบบริษัทฯจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ทุจริต (Corrupt) หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งของบริษัท ของลูกค้า และ ของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การทำหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนนักการเมือง หรือพรรคการเมืองทั้งด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น การให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง และการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของชีวาทัยดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 • คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
 • ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามนโยบาย อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด และกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ

 • กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และ คนรู้จัก โดยเด็ดขาด
 • กรรมการบริษัทและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
 • บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอร์รัปชั่น และจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 • บริษัทฯสนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯมีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฏหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
การจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ มีนโยบายให้การจัดซื้อและการจัดจ้างงาน ที่ต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนและนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงต้องมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการหลายรายเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งยังมีคณะกรรมการจัดจ้างเพื่อกลั่นกรองอย่างรอบคอบ บริษัทฯไม่มีนโยบายเรียกหรือรับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เพื่อที่จะรับสินค้าหรือบริการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อตกลงหรือมีคุณลักษณะไม่ตรงตามใบสั่งซื้อหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

การให้และรับของขวัญ การบริการต้อนรับและการเลี้ยงรับรอง

กรรมการบริษัทและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องรับ หรือได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดจะต้องรายงานให้บริษัททราบและนำส่งให้กับบริษัทต่อไป

การให้ของขวัญ ของกำนัล การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ ตามระเบียบแบบแผน ประเพณีนิยม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง และต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องให้เกินกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ให้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติ

การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมต้อง เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรมและไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

กรรมการบริษัทและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯจะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะถูกคาดหวังว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความน่าเชื่อถือ และทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และจะต้องไม่ดำเนินการใดๆที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องเปิดเผยความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่สามารถอาจถือได้ว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯทันที

การให้การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการอนุมัติธุรกรรมที่ทำให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง ผู้มีอำนาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทไม่สามารถที่จะอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเมืองได้

การให้เงินสนับสนุน

การให้เงินสนับสนุน ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีของบริษัท ซึ่งต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น และต้องหลีกเลี่ยงการให้เงินสนับสนุนที่มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบโดยมิชอบ

การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ และพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดย

1) ทางไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี
ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
2) ทางอีเมล์ : auditcommittee@chewathai.com

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น หากข้อมูลความลับดังกล่าวถูกเปิดเผย บริษัทฯจะติดตามสอบสวนหาบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีบทลงโทษผู้ที่กระทำการดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯได้รับทราบว่า ทางบริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านรายงานประจำปี (Annual Report), Intranet, Email และ Website ของบริษัทฯ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการดำเนินงานของบริษัทฯโดยระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยจัดทําเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและรายงานโดยตรงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้อบังคับตามกฎหมายหรือของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการแจ้งเบาะแส

นโยบายการแจ้งเบาะแส ได้มีการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy)

คำจำกัดความ

บริษัท หมายถึง บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

พนักงาน หมายถึง ผู้ที่ทำสัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างพิเศษกับบริษัท

บริษัทย่อย หรือบริษัทลูก หมายถึง

 • บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม หรือ
 • บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทมีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น
ผู้มีสิทธิร้องเรียน

 • พนักงานที่พบเห็นการกระทำผิดที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับข้อร้องเรียน

 • ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทุนมนุษย์
 • กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
 • รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (Executive Vice President)
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 • กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด
วิธีการร้องเรียน

 • ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
 • ร้องเรียนผ่านทาง E-mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน
 • ร้องเรียนโดยทำเป็นจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 • ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
1. ทางไปรษณีย์ จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงที่
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี
ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
2. ทางอีเมล์ auditcommittee@chewathai.com

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ดีหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

 • ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
 • หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
  • ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการในบริษัทพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
  • ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ให้เสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย
การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

 • ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ร้องเรียนเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบริษัทจะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ในชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
 • กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
 • พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
 • ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม
 • หากข้อร้องเรียนของผู้ร้องไม่ได้ถูกดำเนินการ หรือได้รับบรรเทาความเสียหายในเวลาอันควรจากผู้รับข้อร้องเรียน ผู้ร้องสามารถร้องเรียนไปยังผู้รับข้อร้องเรียนท่านอื่นได้โดยไม่จำกัด
ช่องทางการร้องเรียน หรือ การแจ้งเบาะแส
1) ทางไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี
ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
2) ทางอีเมล์ : auditcommittee@chewathai.com
3) ทางโทรศัพท์ : 1260 กด 4