วันที่
หัวข้อ
15 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
14 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
14 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
14 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 มกราคม 2562
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
28 ธันวาคม 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHEWA-W1 (F53-5)
13 ธันวาคม 2561
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13 ธันวาคม 2561
กำหนดการใช้สิทธิของ CHEWA-W1
22 พฤศจิกายน 2561
แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
13 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2561
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
31 ตุลาคม 2561
แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท