วันที่
หัวข้อ
28 ธันวาคม 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHEWA-W1 (F53-5)
13 ธันวาคม 2561
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13 ธันวาคม 2561
กำหนดการใช้สิทธิของ CHEWA-W1
22 พฤศจิกายน 2561
แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
13 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2561
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
31 ตุลาคม 2561
แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
11 ตุลาคม 2561
ประกาศวันหยุดประจำปี 2562
12 กันยายน 2561
แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
03 กันยายน 2561
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561
22 สิงหาคม 2561
การไม่ปรับสิทธิของ CHEWA-W1
22 สิงหาคม 2561
แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ Chewa-W1
08 สิงหาคม 2561
การจ่ายปันผลระหว่างกาล