วันที่
หัวข้อ
11 เมษายน 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
03 เมษายน 2562
การไม่ปรับสิทธิของ CHEWA-W1
03 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05 มีนาคม 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
01 มีนาคม 2562
การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
15 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
14 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
14 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
14 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29 มกราคม 2562
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
28 ธันวาคม 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHEWA-W1 (F53-5)
13 ธันวาคม 2561
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13 ธันวาคม 2561
กำหนดการใช้สิทธิของ CHEWA-W1
22 พฤศจิกายน 2561
แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน