หุ้นกู้แปลงสภาพ

เอกสาร ดาวน์โหลด
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2)
แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชําระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : (ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้นและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)