สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
ไตรมาส 1/63
31/03/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,646.39 4,465.39 6,404.31 6,720.53
หนี้สินรวม 2,537.12 2,623.80 4,663.86 5,005.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,109.27 1,841.59 1,740.45 1,714.59
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 750.00 1,275.03 1,275.03 1,275.03
รายได้รวม 2,043.37 2,676.34 1,155.03 333.76
กำไรสุทธิ 155.50 264.81 -55.06 -25.86
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.24 -0.04 -0.02