สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี62
31/12/2562
งบปี63
31/12/2563
งบปี64
31/12/2564
ไตรมาส 1/65
31/03/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,404.31 6,683.01 6,760.27 6,570.21
หนี้สินรวม 4,663.86 4,822.13 4,855.90 4,665.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,740.45 1,860.88 1,904.37 1,904.45
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,275.03 1,275.03 1,275.03 1,275.03
รายได้รวม 1,154.37 1,643.32 2,136.67 306.71
กำไรสุทธิ -55.06 120.44 70.13 -4.01
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 0.10 0.06 -
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) -3.07 6.69 3.73 1.90
ROA (%) -0.83 -0.72 2.52 1.80
อัตรากำไรสุทธิ (%) -4.77 7.33 3.28 -1.31

Source: www.set.or.th