สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
ไตรมาส 3/64
30/09/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,465.39 6,404.31 6,683.01 6,421.95
หนี้สินรวม 2,623.80 4,663.86 4,822.13 4,533.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,841.59 1,740.45 1,860.88 1,888.70
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,275.03 1,275.03 1,275.03 1,275.03
รายได้รวม 2,676.34 1,154.37 1,643.32 1,601.05
กำไรสุทธิ 264.81 -55.06 120.44 54.46
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 -0.04 0.10 0.04