สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
ไตรมาส 3/61
30/09/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,171.30 3,646.39 4,831.14
หนี้สินรวม 2,195.03 2,537.12 3,010.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น 976.27 1,109.27 1,820.93
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 750.00 750.00 1,275.03
รายได้รวม 1,203.24 2,043.37 2,251.17
กำไรสุทธิ 63.08 155.50 244.38
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 0.21 0.23