บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทที่อยู่อาศัยและพานิชย์ และธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า

บริษัทฯ มีการพัฒนาโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีจำนวนมากขึ้น ทั้งที่เป็นสัญชาติไทยและรวมถึงบริษัทฯ หรือนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตหรือการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ต้องการถือกรรมสิทธิ์ในโรงงาน หรือผู้ประกอบการที่ต้องการก่อตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการ แต่ยังไม่มีความต้องการหรือไม่มีความพร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนในการดำเนินงาน ลดระยะเวลาการลงทุน และลดความเสี่ยงหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนสร้างโรงงานได้ ทั้งนี้ โรงงานสำเร็จรูปของบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้ตามความต้องการพิเศษเฉพาะด้านของลูกค้าได้อีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เลือกทำเลที่ตั้งโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าที่มีศักยภาพและเป็นทำเลที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ รวมถึงความต้องการของตลาดและนักลงทุน การคาดการณ์แหล่งอุตสาหกรรมในอนาคต ความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง อีกทั้งยังพิจารณาถึงโอกาสการได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่นกัน อาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรม ที่มีระบบสาธารณูปโภค การบำบัดสิ่งปฏิกูลและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน เป็นต้น

โรงงานสำเร็จรูปของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้น แบบมาตรฐาน ตัวอาคารใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และใช้โครงเหล็กรูปพรรณ ไม่มีเสากลาง สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 3,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยชั้นล่างจะเป็นส่วนของโรงงาน และชั้นบนจะเป็นพื้นที่สำหรับสำนักงาน ซึ่งมีการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ดินที่มีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ใช้สอยเอนกประสงค์ ซึ่งผู้เช่าสามารถดัดแปลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบพื้นที่ใช้สอยดังกล่าวให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานได้ โดยโรงงานมีขนาดตั้งแต่ 1,512 ถึง 1,937 ตารางเมตร บริเวณพื้นของโรงงานซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและพานิชย์

บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศัยและพานิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมทั้งอาคารสูง (High Rise) และอาคารเตี้ย (Low Rise) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 โครงการ นอกจากนี้ในปลายปี พ.ศ.2559 บริษัทฯ ได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเป็นโครงการแรก โดยในโครงการจะประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2560 บริษัทฯ ได้มีการวางแผนอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาโครงการ คอนโดมิเนียม บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพานิชย์ ตลอดจนโฮม ออฟฟิศ เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในการคัดเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและพานิชย์ โดยกำหนดให้โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ในทำเล ที่อยู่ในแนวถนนสายหลัก หรือ เขตชุมชนที่มีศักยภาพและมีการคมนาคมสะดวก ใกล้ทางด่วน หรือตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และยังมุ่งเน้นทำเลที่มีสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านอย่างครบครัน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ