ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เอกสาร ดาวน์โหลด
กำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHEWA-W1)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ข้อกำหนดสิทธิฯ
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
วิธีการใช้สิทธิ