สัดส่วน
ผู้ถือหุ้น (%)
  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 01/03/2562
  จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,340
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 26.09
  ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/03/2563 ประเภท : XM
  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,299
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
  ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % ร้อยละ
  1. บริษัท ชาติชีวะ จำกัด 862,419,161 67.64
  2. นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 72,835,338 5.71
  3. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 13,825,392 1.08
  4. นายประยุทธ เอื้อวัฒนา 12,953,100 1.02
  5. นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ 12,197,961 0.96
  6. น.ส.นริศา พินิจกุศลจิต 11,000,000 0.86
  7. น.ส.วนิดา วงษาลาภ 10,635,346 0.83
  8. นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ 10,350,000 0.81
  9. นายสุขกมล ทรัพย์ดีมงคล 7,421,076 0.58
  10. นายสมเกียรติ ตั้งกิจอนันต์ 6,540,600 0.51