สัดส่วน
ผู้ถือหุ้น (%)
  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 02/03/2564
  จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,895
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 25.85
  ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/04/2564 ประเภท : XD
  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,635
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
  ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % ร้อยละ
  1. บริษัท ชาติชีวะ จำกัด 862,419,161 67.64
  2. นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 72,835,338 5.71
  3. นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ 18,321,800 1.44
  4. นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 14,925,392 1.17
  5. น.ส. นริศา พินิจกุศลจิต 13,000,000 1.02
  6. นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 12,800,007 1.00
  7. น.ส. วนิดา วงษาลาภ 9,925,646 0.78
  8. นาย ณรงค์ หวังเจริญวงศ์ 8,365,900 0.66
  9. นาย ประพนธ์ บูรณประพฤกษ์ 6,380,000 0.50
  10. นาย มนต์ชัย จรูญพันธ์เกษม 6,000,000 0.47