สัดส่วน
ผู้ถือหุ้น (%)
  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 01/03/2566
  จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,175
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 25.85
  ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/04/2566 ประเภท : XD
  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,448
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
  ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % ร้อยละ
  1. บริษัท ชาติชีวะ จำกัด 862,419,161 67.64
  2. นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 72,835,338 5.71
  3. นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ 19,400,000 1.52
  4. นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 13,877,592 1.09
  5. น.ส. นริศา พินิจกุศลจิต 10,400,000 0.82
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,234,607 0.41
  7. น.ส. สุพัตรา วงศ์สิริพิทักษ์ 5,160,562 0.40
  8. นาย ณรงชัย ไมตรีพจน์ 5,160,000 0.40
  9. นาย พชร เรืองพีระกุล 5,000,000 0.39
  10. นาย ปฏิพัฒน์ สุดเหลือ 4,472,200 0.35