สัดส่วน
ผู้ถือหุ้น (%)
  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 03/03/2565
  จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,700
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 25.82
  ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/04/2565 ประเภท : XD
  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,996
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
  ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % ร้อยละ
  1. บริษัท ชาติชีวะ จำกัด 862,419,161 67.64
  2. นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 72,835,338 5.71
  3. นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ 18,600,000 1.46
  4. นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 13,299,992 1.04
  5. น.ส. นริศา พินิจกุศลจิต 10,202,500 0.80
  6. นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 10,000,007 0.78
  7. นาย ณรงชัย ไมตรีพจน์ 5,056,600 0.40
  8. นาย สุขกมล ทรัพย์ดีมงคล 4,921,076 0.39
  9. น.ส. สุพัตรา วงศ์สิริพิทักษ์ 4,610,062 0.36
  10. นาย กีรติ พานิชชีวะ 4,153,846 0.33