บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด (“ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน จำนวน 100 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดีถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร ชุดคอนโดมิเนียม

ทั้งนี้บริษัทถือหุ้นใน ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำนวน 999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของ จำนวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด

บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด (“ชีวาทัย ฮัพ ซูน”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ปัจจุบันมีทุน จดทะเบียน จำนวน 14 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามที่ 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชีวาทัย ฮัพ ซูน ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม อาคารเตี้ย (Low Rise)

ทั้งนี้บริษัทถือหุ้นใน ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำนวน 70,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของ จำนวนทุนจดทะเบียนของชีวาทัย ฮัพ ซูน

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด

บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด (“ชีวา ฮาร์ท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน จำนวน 50 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ชีวาฮาร์ทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์โฮม ปัจจุบันบริษัท ชีวาฮาร์ท จำกัดมีโครงการ ที่อยู่ระหว่างพัฒนาอยู่ 2 โครงการ คือ โครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 และ โครงการ ฮาร์ท ทองหล่อ

ทั้งนี้บริษัทถือหุ้นใน ชีวา ฮาร์ท จำนวน 349,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของ จำนวน ทุนจดทะเบียนของชีวา ฮาร์ท

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด

บริษัท กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด (“กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ปัจจุบันมี ทุนจดทะเบียน จำนวน 100 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 21/14 และ 21/16 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด ดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นโครงการอินดิเพนเดนท์ ซีเนียร์ลิฟวิ่ง (Independent Senior Living Village) ระดับพรีเมี่ยมที่จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้บริษัทถือหุ้นใน กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของกมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง

บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด

บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าซื้อกิจการจากบริษัท ไทยคอร์ป แคปปิตอล จำกัด เมื่อวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท โฮมออฟฟิศ และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก เดิมเป็น บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน จำนวน 135 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 1168/80 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด

ทั้งนี้บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด ถือหุ้นใน ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด จำนวน 1,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ โดยอยู่ภายใต้การบริหารงาน ของบริษัท