ISO 9001:2015

ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 14001:2015

ใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

CAC

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

CGR

โครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (CGR)

TIA

การประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

SET AWARDS 2019

รางวัล Outstanding Investor Relations Awards