บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564

26 ธันวาคม 2564


บมจ. ชีวาทัย (CHEWA) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2564 ว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บมจ. ชีวาทัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ บริษัทใคร่ขอแจ้งข้อมูลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้คร้ังที่ 4/2564 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออก หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุตราสาร 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี การจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

โดยวันที่ออกตราสาร วันที่ 24 ธันวาคม 2564 วันที่ครบกำหนดอายุ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมีโก้ จำกัด นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ทั้งนี้บริษัทมีวงเงินรวมคงเหลือก่อนการออกหุ้นกู้คร้ังนี้จำนวน 2,327 ล้านบาท

ที่มา facebook:krungthaizmico, facebook:CHEWATHAI, todayline, moneyandbanking