นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2011
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2016
 • มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับเปลี่ยนและผลกระทบทางภาษีอากร (EY)
 • The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (IOD)
 • ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ (EY)
 • Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017 (IOD)
 • Audit Committee Forum 2018 (IOD)
 • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 4 สภานักบัญชีแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 35 กองทัพอากาศ
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
 • ความรู้กฎหมายภาษีอากร (PWC)
 • การอบรมมาตรฐานการบัญชีปี 2561 (PWC)
 • รายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (สภาวิชาชีพบัญชี)
 • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี)
 • เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่น 1/61 (สภาวิชาชีพบัญชี)

ประสบการณ์ทำงาน


 • กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานแผนงานและการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชีวาทัย จำกัด
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็ม โซลูชั่น จำกัด