นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท สาขาการจัดการ Johnson & Wales, Rhode Island, USA
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015

ประสบการณ์ทำงาน


  • กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทัย จำกัด
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติแลนด์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติธานี คันทรีคลับ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ลิทิเกเทอร์ส จำกัด