นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8
 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 1

ประสบการณ์ทำงาน


 • กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ชีวาทัย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โคล อมตะ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มที มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางประกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด
 • QA Supervisor บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท อมตะ คอรฺปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ Amata City Ha Long Thanh JSC
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Amata Asia (Myanmar) Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ Amata Township Long Thanh JSC.
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ Amata City Long Thanh JSC.
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Amata Asia Limited
2547 - ปัจจุบัน Director President Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด