นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ และ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์
 • ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร จากมหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์
 • อนุปริญญา สาขาศิลปะศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยโรเจอร์ วิลเลี่ยมส์ รัฐโรดไอร์แลนด์
 • มัธยมศึกษา จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 9/2004
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2552 (วปอ. 2552) โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 13 (วตท.13) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรประกันวินาศภัยขั้นสูง รุ่น 2 (วปส.2) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3 (สวปอ.มส.3) โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่น 6 (TEPCoT 6) โดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่น 3 (มหานครรุ่นที่ 3) โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่น 1 (ผู้นำเมือง 1) โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • คณะกรรมการชมรมแบดมินตัน ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 (Brain 1) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน


 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
 • เลขาธิการ สหพันธ์ผู้ผลิตแก้วและกระจกแห่งอาเซียน
 • รองประธาน กลุ่มแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ บริษัท สยามทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
 • สมาชิกพิเศษ The International Commission on Glass
 • ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมการ บริษัท เคมีการตลาด จำกัด
 • กรรมการทีปรึกษาศูนย์บริหารธุรกิจยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ชีวาทัย จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด (Hertz)
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ที แอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2561 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน รองประธาน - งานส่งเสริมการค้าการลงทุน คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน รองประธาน หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน คณะกรรมการชมรมแบดมินตัน ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ค้าไพบูลย์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีที แอนด์ จี จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด
2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพลักษณ์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพบูลย์ธุรกิจ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรมดิษฐ์ พาร์ค จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ปิโตรเลียม จำกัด
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด
2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ช้างไอแลนด์ รีสอร์ท จำกัด (บาราลี บีช รีสอร์ท)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สีมาธานี จำกัด