นายชาติชาย พานิชชีวะ

กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศและการตลาด มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
  • ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004

ประสบการณ์ทำงาน


ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2551 - 2558 ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ชิวาทัย จำกัด
2550 - 2558 กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ค้าไพบูลย์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีที แอนด์ จี จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พารากอน คาร์เรนทัล จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพลักษณ์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพบูลย์ธุรกิจ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรมดิษฐ์ พาร์ค จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ปิโตรเลียม จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช้างไอแลนด์ รีสอร์ท จำกัด
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สีมาธานี จำกัด