นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร DirectorAccreditationProgram (DAP) รุ่นที่87/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Compensation CommitteeProgram (RCC) รุ่นที่13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director CertificationProgram (DCP) รุ่นที่172/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรAdvanceAudit CommitteeProgram (AACP) รุ่นที่23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับเปลี่ยนและผลกระทบทางภาษีอากร สำนักงานอีวาย
 • TheAudit Committee’s Role in Compliance andEthical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติสำนักงานอีวาย
 • ResearchAlliance Dialogue on Corporate Governance 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Forum 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Chief Financial Officer CertificationProgram รุ่นที่4 สภานักบัญชีแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่35 กองทัพอากาศ
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่7 สถาบันพระปกเกล้า
 • ความรู้กฎหมายภาษีอากรPwC
 • การอบรมมาตรฐานการบัญชีประจำปี2561PwC
 • รายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ สภาวิชาชีพบัญชี
 • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี
 • เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่น1/2561 สภาวิชาชีพบัญชี
 • การบรรยายหัวข้อ “IT สิ่งที่กรรมการต้องรู้แต่ไม่กล้าถาม” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การบรรยายหัวข้อ “Audit Committee of the future-driving through the era of disruption” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Intergrating with Strategy and Performance ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • งานสัมมนาประจำปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ “ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น” สำนักงานอีวาย
 • อบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร PwC
 • การอบรมมาตรฐานการบัญชีประจำปี 2562 PwC
 • เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นท ี่1/62 สภาวิชาชีพบัญชี
 • How Block chain influence the business operations สภาวิชาชีพบัญชี
 • Refreshment Traditional Costing รุ่นที่ 1/62 สภาวิชาชีพบัญชี
 • ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 2/62 สภาวิชาชีพบัญชี
 • งานสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย หัวข้อ “Proactive InsurTech for NationalSustainbility” สำนักงาน คปภ.
 • สัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูล audit adjustment สำนักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์ทำงาน


 • กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานแผนงานและการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
 • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2560 - ม.ค. 2562 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด