นายพินิจ หาญพาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน


  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
  • อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2559 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทย