นายพินิจ หาญพาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญาญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน


ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2557 - 2559 ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ
2556 - 2557 อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
2555 - 2556 ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2559 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทย