นางสาวอรทัย อารยะญาณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ