นายบุญ ชุน เกียรติ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการ บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / CFA / CPA

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาตรี Faculty of Accountancy, Nanyang Technological University,Singapore
 • CFA Charterholder
 • Chartered Accountant (Singapore)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่155/2555
 • หลักสูตร mai Sustainability Strategy Program ปี 2563

ประสบการณ์ทำงาน


 • Non-Executive Director&Finance Director TEEL and Ltd.,Singapore - Director Viet-TEE Co., Ltd.Vietnam
 • กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยีจำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออสก้า ดีไซน์แอนด์เดคคอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออสก้า พร็อพเพอร์ตี้เมนเนจเม้นท์จำกัด
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย