นายบุญ ชุน เกียรติ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการ บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / CFA / CPA

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรีFaculty ofAccountancy, Nanyang Technological University,Singapore
  • CFA Charterholder
  • CharteredAccountant (Singapore)
  • หลักสูตร Director CertificationProgram (DCP) รุ่นที่155/2555

ประสบการณ์ทำงาน


  • Non-Executive Director&Finance Director TEELand Ltd.,Singapore - DirectorViet-TEE Co., Ltd.Vietnam
  • กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยีจำกัด
  • กรรมการ บริษัท ออสก้า ดีไซน์แอนด์เดคคอเรชั่น จำกัด
  • กรรมการ บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์จำกัด
  • กรรมการ บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด
  • กรรมการ บริษัท ออสก้า พร็อพเพอร์ตี้เมนเนจเม้นท์จำกัด
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย