นายบุญ ชุน เกียรติ

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี Faculty of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore
  • CFA Charterholder
  • Chartered Accountant (Singapore)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012

ประสบการณ์ทำงาน


ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2551 - 2558 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิวาทัย จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2545 - 2557 กรรมการ บริษัท ออสก้า พร็อพเพอร์ตี้ เมนเนจเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด
2557 - พฤษภาคม 2560 Non-Executive Director & Finance Director TEE Land Ltd., Singapore
2556 - พฤษภาคม 2560 Director Viet-TEE Co., Ltd. Vietnam
2554 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
2551 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท ออสก้า ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด
2544 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท ออสก้า เอสเตท เมนเนจเม้นท์ จำกัด
2543 - พฤษภาคม 2560 กรรมการ บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด