นายพีระพงศ์ จำปีศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทุนมนุษย์