นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์

Executive Vice President Sales & Marketing