นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด ชีวา 3