นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด CHEWA 3