นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 13/2011
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013
  • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2016
  • มาตรฐานการรายงานการเงินฉบับเปลี่ยนและผลกระทบทางภาษีอากร (EY)
  • The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (IOD)
  • ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ (EY)
  • Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017 (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน


ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2551 - 2555 กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
2551 - 2556 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานแผนงานและการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2558 - 2558 กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชีวาทัย จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็ม โซลูชั่น จำกัด