นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)
  • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8

ประสบการณ์ทำงาน


ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2551 – 2558 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ชิวาทัย จำกัด
2557 – 2558 กรรมการ เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2554 – 2558 กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
2547 – ปัจจุบัน Director President Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด