นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director CertificationProgram (DCP) รุ่นที่104/2551
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(หลักสูตร วตท.) รุ่น9
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่1)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่8
 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน(วทจ.) รุ่นที่1

ประสบการณ์ทำงาน


 • กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โคล อมตะ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มทีมาร์เก็ตติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค2 จำกัด
 • QASupervisor บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ โครงการเมืองอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ลองถั่น
2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Amata Asia Limited
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Amata City Bien Hoa JointStock Company
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว