พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิตVanderbilt University รัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่นที่ 2
 • Federal Bureau Investigation (FBI) National Academy
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2547
 • หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 7/2548
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 19/2548
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market intermediaries (CGI) รุ่น 3/2558
 • หลักสูตร AdvanceAudit CommitteeProgram (AACP) รุ่น 20/2558

ประสบการณ์ทำงาน


 • ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • รองจเรตำรวจ (สบ7) สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซัสเทนเอเบิลเอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีระพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม่อรุณ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด