นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลล์ รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ม หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • การบรรยายหัวข้อ “Audit Committee of the future-driving through the era of disruption” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • งานสัมมนาประจำปีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ “ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น” สำนักงานอีวาย

ประสบการณ์ทำงาน


  • ทนายความอาวุโส บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติแลนด์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติธานี คันทรีคลับ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ลิทิเกเทอร์ส จำกัด