นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ และสาขาการตลาด มหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีสาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์สหรัฐอเมริกา
 • อนุปริญญา สาขาศิลปะศาสตร์และคอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยโรเจอร์วิลเลี่ยมส์รัฐโรดไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร DirectorAccreditationProgram (DAP) รุ่น9/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่น 2552 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมถ์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น13 (วตท. 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่2 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น3 (สวปอ.มส.3) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่น6 (TEPCOT 6) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่น3 (มหานครรุ่นที่3) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่น1 (ผู้นำเมือง 1) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น1 (Brain1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน


 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
 • เลขาธิการ สหพันธ์ผู้ผลิตแก้วและกระจกแห่งอาเซียน
 • รองประธาน กลุ่มแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการ บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นท์จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กระจกไทยอาซาฮีจำกัด(มหาชน)
 • สมาชิกพิเศษ The International Commission on Glass
 • ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมการ บริษัท เคมีการตลาด จำกัด
 • กรรมการทีปรึกษาศูนย์บริหารธุรกิจยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พารากอน คาร์เรนทัล จำกัด(Hertz)
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีแอล แคปปิตอล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย โฮม ออฟฟิศ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน รองประธาน งานส่งเสริมการค้าการลงทุน คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน ประธาน หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์พอยต์โอพลัส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน คณะกรรมการ ชมรมแบดมินตัน ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ค้าไพบูลย์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีทีแอนด์จี จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทโกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด
2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพลักษณ์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพบูลย์ธุรกิจ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรมดิษฐ์พาร์ค จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ปิโตรเลียม จำกัด
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ช้างไอแลนด์รีสอร์ท จำกัด (บาราลีบีช รีสอร์ท)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สีมาธานี จำกัด