เลขทะเบียนบริษัท

0107558000181

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจโรงงาน สำเร็จรูปให้เช่า

ทุนจดทะเบียน

2,307 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

1,275 ล้านบาท

ที่ตั้งสำนักงาน

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์

66 (0) 2679-8870-4

โทรสาร

66 (0) 2679-8875

Website

www.chewathai.com