CHEWA รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

17 ธันวาคม 2564


นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 จาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และมอบประกาศเกียรติคุณ บัตร และเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ

ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ชีวาทัยทำโครงการพัฒนาชุมชนกับกลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียน และชุมชนบนพื้นที่ห่างไกลที่ห่างจากโอกาส มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำสิ่งที่ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้กับเยาวชน มาพัฒนาชุมชนให้เกิดสำนึกในการบำรุงรักษาทรัพยากรในพื้นที่ และศิลปะวัฒนธรรมของชนเผ่าให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งการจัดจ้างครูผู้สอนในสาขาต่างๆ ที่ขาดแคลนทั้งทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ จ้างปราชญ์ผู้รู้ทักษะด้านการดำรงชีพและสันทนาการของท้องถิ่น รวมถึงการจัดสร้างอาคารเรียน ปรับปรุงห้องเรียนและศูนย์การเรียนรู้ ทังหมดนี้ เพื่อให้เยาวชนอันเป็นรากฐานของอนาคตสามารถขับเคลื่อนให้ชุมชน และสังคมพัฒนาต่ออย่างยั่งยืนได้

ที่มา facebook:econfunflow, facebook:TaladbanMagazine, facebook:krungthaizmico, facebook:bluechipthai, hooninside, changeintomag, changeintomag, facebook:clicknews, kaoupdate, facebook:SplendorBiz, splendor-biz, blockdit, changeintomeg, clicknews, bluechipthai, korkasaesatthakit, taladbandee