บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

30 พฤศจิกายน 2564


🏢 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

🔹 อายุ 2 ปี
🔹 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
🔹 อัตราดอกเบี้ย 7.25% (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)
🔹 ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ : 8
🔹 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
🔹 เสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาท และ ทวีคูณของ 100,000 บาท
🔹 ระยะเวลาเสนอขาย 21 – 23 ธันวาคม 2564

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล กับสำนักงาน กลต. และยังไม่มีผลบังคับใช้

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนได้ที่ : https://zhort.link/m1y

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 695 5555 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน

ที่มา : facebook : Krungthai Zmico