จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

29 พฤศจิกายน 2564


วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี โดยได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ จำนวน 1 คน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กร

ที่มา : region3.prd.go.th , thainews.prd.go.th