CHEWA ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2564 มูลค่า ไม่เกิน 200 ลบ. อายุ 2 ปี6 เดือน ดบ.คงที่ร้อยละ 7.50 ต่อปี

30 กรกฎาคม 2564


สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30กรกฎาคม 2564)--นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) CHEWA เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่2 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,500ล้านบาทเพื่อช าระคืนหุ้นกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการบริษัทใคร่ขอแจ้งข้อมูลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้คร้ังที่ 3/2564 เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 (สิบ) ราย(PP10) ในรอบระยะเวลา 4 (สี่) เดือนใด ๆ เท่าน้นั ดังนี้

มูลค่าที่เสนอขาย ไม่เกิน 200ล้านบาท

อายุตราสาร 2 ปี6 เดือน

อตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย ทุก ๆ 3 เดือน

วันที่ออกตราสาร วันที่ 30กรกฎาคม 2564

วันที่ครบก าหนดอายุ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -ไม่มี-

ทั้งนี้บริษัทมีวงเงินรวมคงเหลือก่อนการออกหุ้นกู้คร้ังนี้จำนวน2,527ล้านบาท

ที่มา: hooninside