ก.ล.ต.ไฟเขียว CHEWA ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ไม่เกิน 1,000 ลบ. อัตราดบ. 7.0-7.50%

03 กรกฎาคม 2563


ก.ล.ต. ไฟเขียว CHEWA ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ไม่เกิน 1,000 ลบ.เล็งขายให้นักลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563

นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า ตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้มีอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาทและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้บริษัทดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563 จำนวนทั้ง 2 ชุด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ประกอบด้วย ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 250 ล้านบาท เป็นประเภทตราสารหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 750 ล้านบาท เป็นประเภทตราสารหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งตัวองค์กรและหุ้นกู้

การจ่ายดอกเบี้ยในทุก 3 เดือนดังกล่าว ได้แก่จ่ายวันที่ 16 มกราคม, 16 เมษายน, 16 กรกฎาคม และวันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีวันที่ออกตราสารในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 16 ตุลาคม 2563

โดยบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) สามารถจองซื้อได้ภายในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ 4. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งมีนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับใช้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในเดือน ก.ย.นี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อบริษัทเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม” นายบุญ ชุน เกียรติ กล่าว

ที่มา : Pineapplenewsagency , MGR Online , Thansettakij , share2trade , Thanhoon , newswit , Money and Banking , HoonSmart , ryt9 , Stock Focus News , Hooninside , Mitihoon , aec10news