พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต Vanderbilt University, USA
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco USA
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Federal Bureau Investigation (FBI) National Academy
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) / 2547
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) / 2548
 • หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program / 2548
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53

ประสบการณ์ทำงาน


 • ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • รองจเรตำรวจ (สบ7) สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทมหาชน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จำกัด(มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด