พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต Vanderbilt University, USA
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • Federal Bureau Investigation (FBI) National Academy
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) / 2547
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) / 2548
  • หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program / 2548
  • หลักสูตรผุ้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53

ประสบการณ์ทำงาน


ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
รองผู้บัญชาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้บังคับบัญชา กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดและอื่นๆ
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด