นายชัชชัย ประไพพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายก่อสร้าง