นางสาวอัญพัชญ์ พีระภักดีพงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด CHEWA 2