นางสาวธนัชพร สมบัติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด