นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน


ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558 – ปัจจุบัน รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2558 รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ชีวาทัย จำกัด
2557 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ชีวาทัย จำกัด
2555 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จำกัด
2552 – 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็ม.ที.โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด