นโยบายในภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ประการของการพัฒนาที่ยั่งยืนอันได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนั้น มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เพื่อเป็นแนวทางและให้บริษัทฯ สามารถมุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรอบและแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง รวมถึงจะจัดสรรประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  2. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นการดำเนินการด้วยความโปร่งใส เชื่อถือได้ โดยยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม คู่สัญญาทางการค้า สื่อ ลูกค้า ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสีย
  3. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกรรมและการบริการของบริษัทฯ
  4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอน รวมถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
  5. บริษัทฯ จะส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ตลอดจนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชน
  6. บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการติดต่อสื่อสารอย่างโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย และสามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกัน
  7. บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน และมีการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
  8. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน การพัฒนาและอบรมบุคลากร การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ การสร้างสภาพแวดล้อมความมีส่วนร่วมในการทำงาน โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสูงสุดของบริษัทฯ