บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงานไว้เป็นความลับ จึงทำให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

คำนิยาม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

"ข้อมูลทั่วไป" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ที่เกี่ยวข้อง คือ ชื่อและนามสกุล , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล์ , รูปถ่าย , เลขที่บัตรประชาชน , เลขที่บัญชีเงินฝาก , เลขทะเบียนของวิชาชีพ , เลขทะเบียนรถยนต์ , ประวัติการทำงานและการศึกษา , เลขที่คอมพิวเตอร์ หรือ มือถือ , รหัสผู้ใช้งาน , URLs , Location data , IP address , Cookie strings และ ข้อมูลพฤติกรรมออนไลน์

"ข้อมูลอ่อนไหว" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ พันธุกรรม ชีวภาพ , สุขภาพความพิการ , ความคิดเห็นทางการเมือง , ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา ปรัชญา , พฤติกรรมการทางเพศ , ประวัติอาชญากรรม และ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

"บริษัท" หมายความว่า บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

"ผู้ใช้บริการ" หมายความว่า พนักงาน บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เข้ามาติดต่อยังระบบสารสนเทศของบริษัท

"ผู้ควบคุมข้อมูล" หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

"ระบบข้อมูลสารสนเทศ" หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบสื่อสารข้อมูลทุกประเภทข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น สำหรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ายังเว็บไซต์ของบริษัท หากบริษัทมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการดำเนินการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ

ทั้งนี้ บริษัทสามารถกำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อกำหนดรายละเอียดของนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดย นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ผ่านการอนุมัติและผลักดันโดยผู้บริหารระดับสูง และมีการประกาศนโยบายดังกล่าวให้แก่พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ให้มีผลบังคับใช้กับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ของนโยบายโดยบริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น จะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์ของนโยบาย
 • ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกระทำได้โดยต้องอาศัยความยินยอมของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัทถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
 • ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
 • ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลูกค้าหรือบุคคลใดก็ตามสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น เข้าชมโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวสูง และ แนวราบ , ชมรีวิวห้อง/บ้านตัวอย่างโปรโมชั่นปัจจุบัน , สนใจลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด , นัดเข้าชมห้อง/บ้านตัวอย่าง เป็นต้น และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

บริษัทฯอาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว และอาจเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ โดยบริษัทฯจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
 • บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในกิจกรรมของเว็บไซต์เท่านั้น
 • บริษัทขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด โดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้บริการ ยกเว้นใช้เพื่อดำเนินซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ทำรายการเท่านั้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกรณีต่างๆ ได้แก่
  • ใช้สำหรับทำธุรกรรมซื้อขาย โอน เปลี่ยน ย้าย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • ใช้สำหรับการขอข้อมูลสินเชื่อหรือการเช่าที่อยู่อาศัยและการตรวจสอบประวัติการทำงาน
  • ใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซต์
  • ใช้สำหรับปรับปรุงหรือพัฒนาการบริการลูกค้า
  • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจะถูกนำมาช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะแบบของผู้ใช้บริการได้
  • ใช้เพื่อการจัดการดูแลการเข้าร่วมในการแข่งขัน โปรโมชั่น การตอบแบบสอบถาม หรือในการใช้งานเว็บไซต์กรณีต่างๆ
  • ใช้สำหรับส่งจดหมายข่าวในโอกาสต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในโอกาสต่างๆ
  • ใช้สำหรับการรับเรื่องร้องเรียน หรือ แจ้งซ่อมต่างๆจากผู้ใช้บริการ
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
 • บริษัทได้กำหนดวิธีการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงได้กำหนดวิธีการภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
 • บริษัทฯ ได้มีการติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server เพื่อป้องกันไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ทำการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
 • บริษัทไม่มีนโยบายในการจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลภายนอก หรือบริษัทร่วม
 • บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ ที่พักอาศัย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และที่อยู่อีเมล) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย สินค้าหรือบริการ และสำหรับการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์แบบขายตรง การลงทุน และ/หรือผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน (และเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวหากเราไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ) ที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับคุณ และ
 • บริษัท อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หากข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล การเปิดเผยประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • หากข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทสามารถเปิดเผยให้กับบริษัทร่วมเพื่อใช้ในการตลาด หรือการโฆษณา หรือเพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มเติมที่เสนอโดยบริษัทและบริษัทร่วม
การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

หากผู้ใช้บริการประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อตรวจสอบข้อมูล สามารถร้องขอโดยระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบภายในระยะเวลาอันสมควร และหากผู้ใช้บริการพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถแจ้งบริษัทเพื่อให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงเรียนมาเพื่อขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทุกครั้งที่แวะชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า
การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า